ประวัตินายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ

วุฒิการศึกษา
>> พ.ศ.2525   
: แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
>> พ.ศ.2526   
: แพทย์ฝึกหัด  โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
>> พ.ศ.2527-2529   
: แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
>> พ.ศ.2545  
: หนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ประสบการณ์การทำงานและการอบรม
>> 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528 - 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532
: อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
>> 1  มิถุนายน พ.ศ.2533
: นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ บรรจุกลับเข้ารับราชการ
>> 12-13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534
: ประชุมการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคม
>> 1-30 เมษายน พ.ศ.2539
: อบรมหลักสูตรศัลยกรรมทางมือ ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซท สหรัฐอเมริกา  
>> 30 มีนาคม พ.ศ.2544
: อบรมและดูงานด้านการปลูกถ่ายกระดูกเอ็นและเนื้อเยื่อประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ณ กรุงเบอร์ลิน
>> 18 มิถุนายน พ.ศ.2545
: นายแพทย์  8 วช. (ด้านศัลยกรรมกระดูก) โรงพยาบาลกลาง  สำนักการแพทย์ เลื่อนระดับ
>> 26 มีนาคม พ.ศ.2546
: ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน ศัลยกรรมกระดูก ลำดับที่ 1 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
>> พ.ศ.2546-พ.ศ.2551
: ประธานองค์กรแพทย์ ได้รับการเลือกตั้งติดต่อกัน 2 วาระ
>> 30 เมษายน พ.ศ.2547
: กรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรรมการบริหาร โรงพยาบาลกลาง
>> 4 มกราคม-31 มีนาคม  พ.ศ.2548
: อบรมการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
>> 16 กันยายน พ.ศ.2548
: ประธานกรรมการดำเนินการพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลกลาง กรรมการบริหาร โรงพยาบาลกลาง
>> 5-7 ตุลาคม พ.ศ.2548
: อบรมคุณภาพและความปลอดภัยด้านคลินิก (HA 602) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
>> 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
: อบรมการดำเนินการวิธีพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
>> 1 มกราคม พ.ศ.2549
: คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลกลาง จากการเลือกตั้ง
>> 31 มีนาคม  พ.ศ.2549
: กรรมการที่ปรึกษาด้านออร์โธปิดิกส์โครงการพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านเรื่องประสิทธิผล หมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
>> 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
: กรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (ตำแหน่ง ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะประเมินผลงานด้าน  การแพทย์ 3 สำนักงาน กก. กรุงเทพมหานคร
>> 28 กันยายน พ.ศ. 2550
: นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก) โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เลื่อนระดับ
>> 22 มกราคม พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
: คณะอนุกรรมการด้านการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพสำนักงานกองทุนเงินทดแทน  กระทรวงแรงงาน
>> 1 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
: อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
>> 22  ธันวาคม  พ.ศ.2551-3 มกราคม พ.ศ.2553
: ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
>> 4 มกราคม พ.ศ.2553 - 8 มกราคม พ.ศ.2556
: รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิรินธร
>>9 มกราคม พ.ศ.2556 - 8 มิถุนายน 2559
: ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
>>9 มิถุนายน พ.ศ.2559 - 29 มิถุนายน 2560
: ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
>>30 มิถุนายน พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน
: ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

 

 

Yolchai Photo

Copy Right
 
©2010 Thaiorthopaedic.com , All rights reserved.
Produced by Yolchai Jongjirasiri MD. / Designed & Developmented by Sarawut Prarchyakul.